" />

مستند محور مدرسه‌داری – ۹۵/۵/۱۴

برگزارکننده:

مستند محور مدرسه‌داری – ۹۵/۵/۱۴

همسو_۱۴مرداد۹۵_مدرسه داری

فایل تدوین شده گفتگوهای محور مدرسه‌داری رویداد ۱۴ مرداد ۹۵ پیوست شده.همسو_۱۴مرداد۹۵_مدرسه داری